Czcionka:

A+A-

Kontrast:

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ÓSMOKLASISTY

   HARMONGRAM DZIAŁAŃ ÓSMOKLASISTY

czyli elektroniczny system naboru w powiecie chojnickim

Nabór do szkół ponadpodstawowych powiatu chojnickiego

na rok szkolny 2020/2021

Działania i terminy, które kandydat (ósmoklasista) musi wykonać i zachować biorąc udział w rekrutacji!

 

Termin

Działanie

I etap składania wniosków i dokumentów.

 

 

 

 

Od 15 czerwca 

do10 lipca 2020 roku

 

 

 

 

Kandydat zakłada w macierzystej szkole swoje konto w Systemie wchodząc na stronę internetową: https://chojnice.edu.com.pl                                                                          

W przypadku braku możliwości założenia konta w macierzystej szkole kandydat zakłada konto w innym miejscu mającym dostęp do internetu.

Kandydat wybiera szkoły oraz układa listę klas (oddziałów) w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego ( lista preferencji).

Kandydat drukuje wniosek z systemu.

Wydrukowany wniosek podpisany przez siebie i rodziców (prawnych opiekunów), zaświadczenia i dokumenty kandydat zanosi do szkoły,  w której wybrał klasę (oddział) jako pierwszą – jest to szkoła pierwszego wyboru.

Kandydacie! Jeżeli posiadasz zaświadczenia o dodatkowych uprawnieniach  do pierwszeństwa w przypadku równej liczby punktów powinieneś dołączyć je do wniosku (opinia PPP dla kandydatów z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia).

Od 26 czerwca do

10 lipca 2020 r.

W tym terminie, kandydat uzupełnia wniosek o świadectwo ukończenia szkoły (kopia) oraz inne dokumenty świadczące o szczególnych osiągnięciach, składając je w szkole pierwszego wyboru.

Kandydat poprzez indywidualne konto wprowadza do systemu oceny                i inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły.

II etap składania dokumentów

Od 31 lipca  do

4 sierpnia 2020 roku

Kandydat uzupełnia wniosek o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty (kopia) tzn. dostarcza je do szkoły pierwszego wyboru.

Uwaga!

To szkoła pierwszego wyboru wprowadza do systemu wyniki egzaminu ósmoklasisty, kandydaci tylko dostarczają zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty do szkoły pierwszego wyboru.

W tym terminie także, kandydat może zmienić wniosek o przyjęcie, w tym zamienić szkoły, do których będzie kandydować. (Zmiana wyboru preferencji).

12 sierpnia 2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

(w tym dniu na Waszych indywidualnych kontach oraz na listach udostępnionych przez szkoły pierwszego wyboru, będzie ogłoszona informacja do jakiej szkoły i klasy się dostałeś).

UWAGA!

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych                                    i niezakwalifikowanych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.

Od 13 sierpnia 2020 r.

do 18 sierpnia 2020 r.

Po uzyskaniu informacji o przydziale miejsca. Kandydat*, potwierdza wolę  podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz inne wymagane przez szkołę dokumenty.

Uwaga!

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

19 sierpnia 2020 r.

Ogłoszenie listy przyjętych do szkoły przez podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

UWAGA!

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.

Brak rekrutacji uzupełniającej.

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu przewidzianego w prawie (w art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe), tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły, podobnie jak to było w poprzednich latach (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

UWAGA!

Kandydaci, którzy nie zdołali zakwalifikować się do żadnego oddziału sprawdzają na stronie internetowej systemu lub w dowolnej szkole ponadpodstawowej, gdzie pozostały wolne miejsca.

Następnie  zgłaszają się do wybranej szkoły i składają wymagane do przyjęcia dokumenty.

od 19 sierpnia 2020 r.

 

Postępowanie odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjnym, informacje tutaj: https://www.kuratorium.gda.pl/komunikat-pomorskiego-kuratora-oswiaty-w-sprawie-zmian-zasad-rekrutacji-na-rok-szkolny-20202021-do-publicznych-szkol-ponadpodstawowych-w-zwiazku-z-czasowym-ograniczeniem-funkcjonowania/

 

*Kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie do branżowych szkół I stopnia i techników: 

  • w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, kandydat musi złożyć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, jeżeli takie są wymagane.
  • w branżowych szkołach I stopnia, w których kształcenie zawodowe odbywa się u pracodawców kandydat musi złożyć oświadczenie pracodawcy potwierdzające miejsce praktycznej nauki zawodu.

                                                                                                                   Opracowanie

                                                                                                                 Alina Urbańska

                                                                                       doradca zawodowy SzOK, CKZiU Chojnice

                                                                                            powiatowy konsultant ds. doradztwa

                                                                                                         edukacyjno-zawodowego

Data dodania: 2020-06-07 14:37:09
Data edycji: 2020-06-07 14:44:44
Ilość wyświetleń: 474

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Godło
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej